Titrimetrie

Voor- en nadelen van neerslagtitraties

Leer meer over de voor- en nadelen van neerslagtitraties. De methode Volhard, Mohr- en Fajan komen aan bod.

erlenmeyers met indicatoren
titratie

Chemische analyse speelt een belangrijke rol in de chemie; ze kunnen grofweg worden opgedeeld in twee soorten: kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Titrimetrie is een analytische techniek die gewoonlijk wordt gebruikt om de concentratie van een analyt in een monsteroplossing te bepalen. Zuur-base, redox (oxidatie-reductie) en neerslagtitraties zijn verschillende soorten titratietechnieken. Bij elk type gaat het om een ander principe en chemische reactie. Ze worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen in de industrie en onderzoek.

Titrimetrie wordt gedaan met behulp van een buret die is gevuld met een bekende concentratie titrant. De opgeloste stof bevindt zich in een beker of erlenmeyer. De titrant wordt druppelsgewijs toegevoegd totdat de reactie is voltooid en het eindpunt of equivalentiepunt wordt aangegeven door de indicator die in de reactie wordt gebruikt.

Wat is een neerslag- (precipitatie)titratie?

Precipitatietitrimetrie is een techniek waarbij tijdens de titratiereactie een neerslag wordt gevormd. De titrant reageert met een verbinding en vormt een onoplosbaar precipitaat. Het maakt gebruik van bijvoorbeeld zilverionen om het chloridegehalte te bepalen en gaat door totdat alle verbindingen zijn verbruikt. Neerslagtitratie verwijst naar het volumetrische proces dat is gebaseerd op de vorming van een enigszins oplosbaar complex; de argentometrische techniek verwijst echter naar een neerslagreactie met zilvernitraat (AgNO3) als neerslagmiddel. Neerslagtitraties kunnen worden verdeeld in drie typen: Mohr, Volhard en Fajan.

Voordelen van neerslagtitraties

 • Het grote voordeel van neerslagtitraties is dat het een gebruikelijke methode is voor het bepalen van de aanwezigheid van halogenide-ionen en bepaalde metaalionen in een oplossing, evenals het zoutgehalte van voedsel, dranken en water.
 • Het grote voordeel van de methode volgens Mohr is dat deze selectief kan werken met verschillende indicatoren over verschillende pH-bereiken.
 • Het grote voordeel van de methode volgens Vollhard is dat het de mogelijkheid heeft en directe zilver- en indirecte halogenide-analyses uit tr voeren en het eindpunt geeft zeer duidelijke kleurveranderingen.
 • Het kan een snel en nauwkeurig analyseresultaat opleveren.
 • Minimale en algemeen gebruikte laboratoriumapparatuur zoals buret, pipet, trechter, erlenmeyer, beker, burettenstandaard en wasfles zijn voldoende
 • Het is mogelijk om het titratieproces te automatiseren.
 • Gespecialiseerde chemische kennis is niet nodig.

Nadelen van neerslagtitraties

 • Het grote nadeel van neerslagtitraties ten opzichte van andere titratiemethodes is dat het meer vaardigheid en oefening vereist om effectieve resultaten te bereiken.
 • Het grote nadeel van de methode volgens Mohr is dat het alleen werkt bij een pH tussen 7 en 10 (alleen alkalische oplossingen), aangezien het chromaation de geconjugeerde base is van et zwakke chroomzuur.
 • Een andere beperking van de methode volgens Mohr is dat deze niet geschikt is voor jodide en dat er bij de reactie een blanco nodig is.
 • Het grote nadeel van de methode volgens Fajan is dat het moeilijk is in een verdunde oplossing; er mag geen hoog ionisch achtergrond niveau zijn.
 • Het grote nadeel van de methode volgens Vollhard is dat deze enkele problemen kent met specifieke anionen.
 • Apparatuur die bij de titratie wordt gebruikt moet op de juiste manier worden gekalibreerd, aangezien dit het eindresultaat zal beïnvloeden.

Eerste publicatie: 26 maart 2023